Reklamácie

      Reklamačný poriadok e-shopu

2.1   Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v súlade s platnými právnymi predpismi. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne po zistení vady uplatniť u predávajúceho (na adrese uvedenej v bode 2.1 týchto VOP) podľa platného reklamačného poriadku a reklamovaný tovar doručiť alebo osobne predložiť oprávnenému zástupcovi predávajúceho so všetkým dodaným príslušenstvom, dokumentáciou spolu s originálnym obalom tovaru a dokladom o zaplatení.

1.2   Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ predávajúceho alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

1.3  Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru ihneď pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

1.4   Kupujúci je povinný v oznámení o reklamácii presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Predávajúci je viazaný takto vymedzeným rozsahom reklamácie tovaru.

1.5    Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odklad po ich zistení, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

1.6  Predávajúci vydá v deň uplatnenia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Dňom uplatnenia reklamácie je deň odovzdania alebo doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

1.7   Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, alebo osobe oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Túto povinnosť ma predávajúci len v prípade, ak kupujúci uplatní reklamáciu v lehote 12 mesiacov odo dňa kúpy a predávajúci ju zamietne. Ak kupujúci uplatní reklamáciu po uplynutí lehoty 12 mesiacov odo dňa kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie oznámi kupujúcemu, komu môže tovar zaslať na odborné posúdenie alebo zašle tovar na odborné posúdenie sám.

1.8  Kupujúci nemá právo uplatniť si záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

1.9     Nárok na uplatnenie záruky za vady u predávajúceho kupujúcim zaniká najmä:

1.9.1    nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

1.9.2    neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

1.9.3    uplynutím záručnej doby tovaru,

1.9.4    mechanickým poškodením tovaru spôsobeného kupujúcim,

1.9.5    použitím tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

1.9.6    neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

1.9.7    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

1.9.8    poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

1.9.9    poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

1.9.10 neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

1.9.11zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

1.10 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným zo spôsobov stanovených zákonom.

1.11 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

1.12  Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

1.13  Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

1.14  V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a záručná doba v tomto prípade začne znovu bežať od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

1.15  Všetky odôvodnene uplatnené reklamácie a s nimi súvisiace záručné opravy sú bezplatné.

1.16  Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov (Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1).