Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1.                   Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej cez internet prostredníctvom systému elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.lovecke-potreby.com (ďalej len „e-shop“) medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru podľa výberu kupujúceho z ponuky uvedenej na internetovej stránke elektronického obchodu.

 

2.      Definícia základných pojmov

2.1     Predávajúcim je obchodná spoločnosť PETIJA s.r.o., IČO 46 206 469, DIČ: 2023273373, so sídlom Krupinská 12, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27768/V (ďalej len „predávajúci“), ktorý je zároveň prevádzkovateľom e-shopu. Predávajúci je platcom DPH. Telefónny kontakt na predávajúceho je 0902 048 656, e-mailový kontakt je info@lovecke-potreby.com.

2.2   Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby e-shopu, t.j. uzatvorí s predávajúcim kúpnu zmluvu ako zmluvu uzavretú na diaľku prostredníctvom elektronických prostriedkov: e-mailom alebo elektronickou objednávkou cez internetovú stránku e-shopu.

2.3  Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na internetových stránkach e-shopu.

2.4     Elektronickou objednávkou sa rozumie objednávka odoslaná kupujúcim e-mailom alebo elektronickou objednávkou cez internetovú stránku e-shopu, obsahujúca informácie o kupujúcom, zoznam a množstvo objednaného tovaru z ponuky e-shopu a cenu tohto tovaru.

2.5   Kúpnou zmluvou sa rozumie záväzné prijatie elektronickej objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho, ktoré obsahuje všetky údaje uvedené v bode 3.2 týchto VOP, a pri ktorej pri nákupe osobitného tovaru podľa článku 10 VOP boli splnené osobitné podmienky uvedených uvedené v článku 10 VOP.

 

3.      Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

3.1    Kupujúci objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky e-shopu písomnou elektronickou objednávkou, a to:

·         elektronickou objednávkou cez internetovú stránku e-shopu alebo

·         e-mailom.

Takto vykonaná a odoslaná objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a je pre kupujúceho záväzná. Po záväznom potvrdení elektronickej objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho sa uzavretá kúpna zmluva považuje podľa § 9 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov za zmluvu uzavieranú na diaľku. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcemu kupujúci zároveň vyjadruje, že nenamieta použitiu prostriedkov komunikácie na diaľku (t.j. internet, e-mail).

3.2       Pri každej elektronickej objednávke musí kupujúci

- fyzická osoba nepodnikateľ uviesť svoje meno a priezvisko (v prípade, že predmetom objednávky je aj tovar podľa článku 10 VOP - „Predaj tovaru iba osobám starším ako 18 rokov“ aj dátum narodenia, adresu trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu), poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail;

- fyzická a právnická osoba podnikateľ uviesť názov, pod ktorým je zaregistrovaná v živnostenskom alebo obchodnom registri, IČO, DIČ, IČ DPH, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail.

Okrem týchto údajov musia byť z elektronickej objednávky zrejmé údaje o objednanom tovare, a to: názov tovaru, opis tovaru, počet kusov objednaného tovaru, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

3.3   Záväzným prijatím elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie prijatia elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim. Samotné oznámenie predávajúceho kupujúcemu o doručení jeho objednávky do elektronického systému predávajúceho, sa bez ďalšieho nepovažuje za záväzné prijatie elektronickej objednávky kupujúceho.

3.4   Kúpna zmluva je uzavretá záväzným prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim (t.j. elektronickej objednávky kupujúceho). Záväzné prijatie elektronickej objednávky kupujúceho obsahuje okrem identifikačných údajov kupujúceho aj tieto údaje: názov tovaru, opis tovaru, počet kusov objednaného tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje kupujúceho a prípadne ďalšie údaje.

 

4.      Niektoré práva a povinnosti predávajúceho

4.1       Predávajúci je povinný:

4.1.1        dodať kupujúcemu na základe elektronickej objednávky potvrdenej predávajúcim objednaný tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho riadne uchovanie a ochranu počas prepravy,

4.1.2        zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

4.1.3        odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

4.2    Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s plnením kúpnej zmluvy.

 

5.      Niektoré práva a povinnosti kupujúceho

5.1      Kupujúci je povinný:

5.1.1        prevziať objednaný tovar,

5.1.2        zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

5.1.3        zdržať sa všetkých úkonov, ktoré by mohli mať za následok poškodenie dobrého obchodného meno predávajúceho,

5.1.4        potvrdiť na príslušnom dokumente prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

5.2     Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom prijatí elektronickej objednávky.

 

6.      Dodacie podmienky

6.1   Tovar predávajúceho je ponúkaný predávajúcim prostredníctvom e-shopu predávajúceho. Kupujúci vyhlasuje, že takýto spôsob prezentácie tovaru je postačujúci a nemôže byť bez ďalších dôvodov dôvodom na odstúpenie od kúpnej.

6.2     Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Ak sa objednaný tovar nachádza skladom, bude kupujúcemu odoslaný do 3 dní odo dňa prijatia objednávky (pri platbe dobierkou), bližšie článok 8 VOP. Presný termín dodania tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu v záväznom elektronickom prijatí objednávky kupujúceho.

6.3    Dodacia lehota uvedená v prijatí elektronickej objednávky predávajúcim môže byť zo strany predávajúceho primerane predĺžená v závislosti od okolností nezavinených predávajúcim. O týchto okolnostiach bude predávajúci informovať kupujúceho ihneď po ich zistení.

6.4  V prípade, ak tovar nebude možné dodať v zákonnej lehote 30 dní odo dňa záväzného prijatia elektronickej objednávky predávajúcim, predávajúci je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho. Predávajúci a kupujúci sa v takom prípade môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení kupujúceho od zmluvy znáša aj v tomto prípade predávajúci. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

6.5  Kupujúci je v prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru v zákonnej lehote uvedenej v bode 6.4 VOP oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Možnosť predĺženia dodacej lehoty predávajúcim po dohode s kupujúcim z dôvodov uvedených v bode 6.4 VOP týmto nie je dotknutý.

6.6   Spôsob dodania tovaru si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo spôsobom uvedeným v e-maili. Kupujúci si môže zvoliť nasledujúci spôsob dodania tovaru:

6.6.1  prostredníctvom Slovenskej pošty (list resp. balík 2. triedy, platba dobierkou)

6.6.2 prostredníctvom Expres kuriéra (platba dobierkou)

6.6.3 osobne v kamennej predajni na Alžbetinej ulici č. 51 v Košiciach

 

7.      Preberanie tovaru

7.1   Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v prijatí elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v prijatí elektronickej objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany preukázateľne nedohodnú inak.

7.2     Tovar je dodávaný na miesto uvedené v prijatí elektronickej objednávky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo inej spoločnosti poskytujúcej poštové služby (ďalej len „doručovateľ“).

7.3   V prípade, ak predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto určené v záväznom prijatí objednávky kupujúceho, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v prijatí elektronickej objednávky.

7.4    Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v prijatí elektronickej objednávky, akékoľvek náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za dodaný okamihom jeho doručenia na adresu uvedenú v prijatí elektronickej objednávky.

7.5   Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, jej obal a tovar ihneď pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolovať aj stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru v dôsledku mechanického poškodenia obalu počas prepravy tovaru je kupujúci povinný ihneď kontaktovať predávajúceho a vyhotoviť zápis o škode na zásielke, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. V prípade, že kupujúci neoznámi predávajúcemu mechanické poškodenie obalu tovaru v deň jeho prevzatia kupujúcim alebo nespíše s doručovateľom zápis o škode na zásielke platí, že tovar bol dodaný nepoškodený.

 

8.      Kúpna cena a náklady za dodanie tovaru

8.1    Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho na e-shope. Ceny uvedené v cenníku e-shopu môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod., o čom je povinný kupujúceho včas informovať. Platná konečná cena tovaru je vždy tá, ktorá je uvedená v záväznom prijatí objednávky kupujúceho (kúpna zmluva); uvedená cena tovaru je pre predávajúceho a kupujúceho záväzná až do dodania tovaru kupujúcemu resp. do uplynutia lehoty uvedenej v bode 6.4 VOP v prípade, že predávajúcemu sa objednaný tovar v tejto lehote nepodarí dodať kupujúcemu.

8.2   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve (ďalej len "kúpna cena")  vrátane nákladov za jeho zabalenie (ďalej len „balné“) a doručenie tovaru prostredníctvom doručovateľa vrátane prípadnej dobierky (ďalej len „poštovné“), pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kúpna cena uvedená pri jednotlivých tovaroch na internetovej stránke e-shopu je uvedená s DPH a nezahŕňa poštovné a balné.

8.3   Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena vrátane poštovného a balného pripísaná na účet predávajúceho.

8.4    V prípade, ak by z akýchkoľvek dôvodov nedošlo k uhradeniu kúpnej ceny kupujúcim dobierkou, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar v deň jeho prevzatia.

 

9.      Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru a 
prechod nebezpečenstva škody na tovare

9.1      Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane poštovného a balného.

9.2       Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo doručovateľa, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď kupujúcemu bolo umožnené nakladať s tovarom a z dôvodov na strane kupujúceho sa tak nestalo.

 

10.   Predaj osobitného tovaru osobám starším ako 18 rokov

10.1  Podľa platných právnych predpisov je nákup niektorých druhov tovaru ponúkaných na e-shope obmedzený dovŕšením veku 18 rokov. Ide najmä o nasledujúce skupiny tovaru: zbrane kategórie D (paintballové a airsoftové zbrane, vzduchovky, atď.), strelivo pre zbrane kategórie D, hlavné časti a súčasti zbraní kategórie D, nože, vrhacie hviezdice, sebaobranné spreje, obušky, tonfy, boxery, paralyzéry (ďalej len „osobitný tovar“). Osobitný tovar je na e-shope viditeľne označený.

10.2      Pre nákup osobitného tovaru platia uvedené obmedzenia a podmienky:

10.2.1    na uskutočnenie platnej objednávky osobitného tovaru prostredníctvom e-shopu je v zmysle platných právnych predpisov okrem všeobecných údajov potrebné poslať aj čitateľnú fotokópiu obidvoch strán občianskeho preukazu kupujúceho e-mailom na adresu info@lovecke-potreby.com,

10.2.2    meno, priezvisko a adresa dodania osobitného tovaru musí byť totožná s adresou trvalého pobytu uvedenou na občianskom preukaze kupujúceho.

10.3   Bez splnenia vyššie uvedených podmienok nebude objednávka obsahujúca ktorýkoľvek z vyššie uvedených typov osobitného tovaru vybavená a bude zo strany predávajúceho automaticky stornovaná.

 

11.    Osobné údaje a ich ochrana

11.1     Kupujúci vyhlasuje, že v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon o ochrane osobných údajov") súhlasí, aby predávajúci spracúval jeho osobné údaje, ktoré poskytol predávajúcemu pri uzatvorení kúpnej zmluvy (ďalej ako "osobné údaje").

11.2  Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov spôsobom zodpovedajúcim povahe osobných údajov za účelom súvisiacim s poskytnutím služieb zo strany predávajúceho, ako aj na účely korešpondencie medzi zmluvnými stranami po dobu kým nezaniknú dôvody, ktoré neumožňovali získať súhlas dotknutej osoby.

11.3  Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu predávajúceho  po dobu desiatich rokov. V zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov kupujúci  na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

11.4  Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poveril spracúvaním jeho osobných údajov sprostredkovateľa.

 

12.   Reklamačný poriadok e-shopu

12.1   Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v súlade s platnými právnymi predpismi. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne po zistení vady uplatniť u predávajúceho (na adrese uvedenej v bode 2.1 týchto VOP) podľa platného reklamačného poriadku a reklamovaný tovar doručiť alebo osobne predložiť oprávnenému zástupcovi predávajúceho so všetkým dodaným príslušenstvom, dokumentáciou spolu s originálnym obalom tovaru a dokladom o zaplatení.

12.2   Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ predávajúceho alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

12.3  Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru ihneď pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

12.4   Kupujúci je povinný v oznámení o reklamácii presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Predávajúci je viazaný takto vymedzeným rozsahom reklamácie tovaru.

12.5    Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odklad po ich zistení, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

12.6  Predávajúci vydá v deň uplatnenia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Dňom uplatnenia reklamácie je deň odovzdania alebo doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

12.7   Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, alebo osobe oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Túto povinnosť ma predávajúci len v prípade, ak kupujúci uplatní reklamáciu v lehote 12 mesiacov odo dňa kúpy a predávajúci ju zamietne. Ak kupujúci uplatní reklamáciu po uplynutí lehoty 12 mesiacov odo dňa kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie oznámi kupujúcemu, komu môže tovar zaslať na odborné posúdenie alebo zašle tovar na odborné posúdenie sám.

12.8  Kupujúci nemá právo uplatniť si záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

12.9     Nárok na uplatnenie záruky za vady u predávajúceho kupujúcim zaniká najmä:

12.9.1    nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

12.9.2    neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

12.9.3    uplynutím záručnej doby tovaru,

12.9.4    mechanickým poškodením tovaru spôsobeného kupujúcim,

12.9.5    použitím tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

12.9.6    neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

12.9.7    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

12.9.8    poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

12.9.9    poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

12.9.10 neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

12.9.11zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

12.10 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným zo spôsobov stanovených zákonom.

12.11 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12.12  Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

12.13  Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

12.14  V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a záručná doba v tomto prípade začne znovu bežať od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

12.15  Všetky odôvodnene uplatnené reklamácie a s nimi súvisiace záručné opravy sú bezplatné.

 

13. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

13.1     Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časť ak:

13.1.1    tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,

13.1.2    zmenila sa cena dodávateľa tovaru, alebo

13.1.3    cena tovaru zverejnená v e-shope bola chybná.

Predávajúci je povinný o týchto skutočnostiach okamžite informovať kupujúceho.

13.2      Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

13.3      Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a doručiť predávajúcemu.

13.4      Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu nepoužitý tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

13.5   Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

13.5.1    ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

13.5.2    ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

13.5.3    ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

13.6    V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar (nie na dobierku – takúto zásielku predávajúci nie je povinný prevziať), ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom prijatí objednávky kupujúceho, prípadne jej časť krátenú v závislosti o nákladov na opravu z dôvodu poškodenia tovaru z dôvodov iných ako na strane predávajúceho resp. za ktoré nesie zodpovednosť, a to v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

13.7   Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov (Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1).  

 

14.   Záverečné ustanovenia

14.1    Predávajúci má právo podľa charakteru objednaného tovaru vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

14.2   Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny tovaru v e-shope. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách svoju objednávku zrušiť (stornovať).

14.3  Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením elektronickej objednávky sa oboznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom (je obsahom týchto VOP) a že s nimi súhlasí.

14.4Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zostávajú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nedotknuté.

14.5  Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

14.6    Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

14.7   Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

14.8  Odoslaním objednávky kupujúceho prostredníctvom e-shopu predávajúcemu kupujúci vyjadruje súhlas s týmito VOP v plnom rozsahu a bez výhrad, ktoré sa vzťahujú na všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom e-shopu, ako aj pri reklamácii tovaru objednaného prostredníctvom e-shopu. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom e-shopu.

14.9     Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP.

14.10  Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 01.06.2014.

 

 

 

V Košiciach dňa 01.06.2014